Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Sotningsregler

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll på uppdrag av MBR är myndighetsperson och har rätt att förelägga om åtgärder eller förbjuda användning om det finns allvarliga brister på anläggningarna. Uppdraget ger också rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

Kommunen får, genom dispens, medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om anläggningen är felfri och om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt vilket förutsätter att fastighetsägaren har erforderlig utrustning, kunskap och förmåga. Dispensansökansökan sker till MBR på en särskild blankett.
Bedömningen av utrustning, kunskap och förmåga sker genom en sk. ”Uppsotning” där fastighetsägaren genomför en sotning under överseende av skorstensfejarmästaren. Uppsotning bokas hos det företag som har avtal om sotning i aktuell kommun.

Skulle det vid brandskyddskontroll visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kan MBR frånta den enskilde fastighetsägaren dispensen.

Brandskyddskontrollen utförs alltid av det sotarföretag som har avtal med MBR. Det går inte att få dispens att genomföra brandskyddskontroll själv.

Blankett och information om egensotning finns under blanketter:

 Text/HTML

 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Är det lag på brandvarnare i bostäder?

Svar:

Ja - Tolkningen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är, genom sitt allmänna råd om brandvarnare, att för att uppfylla lagen Lag om skydd mot olyckor krävs att brandvarnare är installerade och fungerar i bostäder.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Är det lag på brandvarnare i bostäder?

Svar:

Ja - Tolkningen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är, genom sitt allmänna råd om brandvarnare, att för att uppfylla lagen Lag om skydd mot olyckor krävs att brandvarnare är installerade och fungerar i bostäder.

Se fler vanliga frågor